strona główna

Regulamin targów

Wystawca wraz z zamówieniem powierzchni targowej zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu Targów oraz do jego stosowania.

Treść regulaminu można pobrać (Pobierz PDF).

REGULAMIN
TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA – TSW 2020

 1. NAZWA TARGÓW
  Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2020 zwane dalej Targami
   
 2. TERMIN I GODZINY OTWARCIA
  9–10 stycznia 2020 roku
  9 stycznia 2020 roku (środa) – godziny otwarcia 9.00–17.00
  10 stycznia 2020 roku (czwartek) – godziny otwarcia 9.00–16.00
   
 3. LOKALIZACJA
  Ptak Warsaw Expo Nadarzyn, Al. Katowicka 62, 05-830 Wolica 114D.
   
 4. ORGANIZATOR
  Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., ul. Kaliska 1 m. 7,02-316 Warszawa
  tel.: 22 822 03 34, faks: 22 822 66 49, e-mail: tsw@tsw.targi.pl, KRS Warszawa nr 00000-82863,
  NIP 118-00-09-226,REGON 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł
   
 5. ZNAK TOWAROWY TSW
  Właścicielem znaku towarowego TSW Targi Sadownictwa i Warzywnictwa jest Agrosimex Sp. z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów, tel.: 48 66 80 471.
   
 6. ZAKRES TEMATYCZNY TARGÓW
  - sadownictwo
  - warzywnictwo
  - maszyny rolnicze
  - wydawnictwa branżowe
  - organizacje i stowarzyszenia branżowe
   
 7. WARUNKI UCZESTNICTWA

  7.1. Wystawca nabywa prawo udziału w Targach:
  a) po dostarczeniu do Organizatora wypełnionego i podpisanego formularza A – „Zgłoszenie uczestnictwa w Targach” wraz z akceptacją Regulaminu Targów, który dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.tsw.com.pl
  b) po otrzymaniu od Organizatora drogą elektroniczną potwierdzenia uczestnictwa
  c) po dokonaniu opłaty za powierzchnię wystawienniczą oraz dodatkowo zamówione usługi .

  7.2. Wypełnienie i przesłanie formularza A „Zgłoszenia uczestnictwa w Targach” jest równoznaczne z przyjęciem i stosowaniem Regulaminu Targów TSW 2020.

  7.3. Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Targach w przypadku, gdy Wystawca nie uiści stosownych opłat za udział w Targach, o których mowa w pkt. 7.1.c).

  7.4. Zgłoszenie można przesłać pocztą elektroniczną w postaci zeskanowanych, oryginalnych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów, na adres: tsw@tsw.targi.pl

  7.5. Ze strony Wystawcy Zgłoszenie podpisuje właściciel lub osoba uprawniona do reprezentowania Wystawcy, zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru lub posiadająca pełnomocnictwo.

  7.6. W przypadku zgłoszenia kilku firm w formie podwystawców, należy wskazać jedną osobę, która jest upoważniona do reprezentowania wszystkich firm oraz będzie odpowiedzialna za kontakt z Organizatorem.

  7.7. Z chwilą otrzymania przez Wystawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, umowa pomiędzy Organizatorem, a Wystawcą dotycząca uczestnictwa w Targach uznana jest za zawartą.

  7.8. Organizator Targów nie gwarantuje możliwości wyboru wskazanego przez Wystawcę stoiska wystawienniczego. O możliwości wyboru konkretnego miejsca wystawienniczego decyduje kolejność zgłoszeń.

  7.9. Organizator ma prawo nie dopuścić do udziału w Targach osób lub podmiotów, których działania gospodarcze pozostają w sprzeczności z zasadami Dobrej Praktyki Obrotu Środkami Ochrony Roślin w zakresie wprowadzenia do obrotu i stosowania środków ochrony roślin.
   
 8. WARUNKI PŁATNOŚCI

  8.1. Cena powierzchni stoiska i obowiązkowa opłata rejestracyjna są zawarte w formularzu A – „Zgłoszenie uczestnictwa w Targach”. Stoisko wraz z zamówioną zabudową zostanie przekazane do użytku Wystawcy jedynie po dokonaniu wszystkich opłat.

  8.2. Organizator wystawia fakturę proforma na podstawie zamówienia, z 14–dniowym terminem płatności. Wpłata należnej kwoty jest warunkiem uczestnictwa w Targach. Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Targach, jeśli opłata za udział w Targach nie będzie wniesiona w terminie.

  8.3. Faktura VAT za udział w Targach będzie wystawiona w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty, a następnie wysłana przez Organizatora do Wystawcy drogą elektroniczną w wersji pdf.

  8.4. Wpłaty należy uiszczać na konto: 12 1020 1042 0000 8102 0240 5918, Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa

  8.5. W przypadku opóźnienia płatności Organizator zastrzega sobie prawo cofnięcia przyznanych wcześniej rabatów.

  8.6. Po 9 listopada 2019 roku nie ma możliwości rezygnacji z udziału w Targach bez uregulowania należności za zamówioną powierzchnię, wyposażenie dodatkowe, reklamę oraz opłatę rejestracyjną.
   
 9. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

  9.1 Wystawca ma prawo do rezygnacji z udziału w Targach poprzez wysłanie jej listem poleconym na adres siedziby Organizatora oraz pocztą elektroniczną w postaci zeskanowanego oryginalnego dokumentu rezygnacji na adres: tsw@tsw.targi.pl .

  9.2 W przypadku rezygnacji po 9 listopada 2019 roku Wystawca jest zobowiązany uregulować należności za wynajem powierzchni wystawowej wraz z pozostałymi kosztami wszystkich zamówionych wcześniej usług, tj. kosztami opłaty rejestracyjnej, wyposażenie dodatkowego stoiska oraz reklamy.

  9.3 W przypadku rezygnacji do 9 listopada 2019 roku Wystawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z wycofaniem się z Targów, z zastrzeżeniem, że wcześniej wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
   
 10. FORMA UDZIAŁU – WYSTAWCA I PODWYSTAWCA

  10.1. Wystawca bierze udział w Targach we własnym imieniu.

  10.2. Wystawca nie jest uprawniony do podnajmowania lub oddawania do bezpłatnego użytku części stoiska bez pisemnej zgody Organizatora.

  10.3. Podwystawca nabywa prawo do udziału w Targach po zgłoszeniu go przez Wystawcę poprzez przesłanie drogą elektroniczną formularza D –„Zgłoszenie Podwystawcy” do dnia 30 listopada 2018 roku oraz dokonaniu opłaty w wysokości 730 zł.

  10.4. Podwystawca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Targów.
   
 11. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA I STOISKO

  11.1. O lokalizacji i kształcie stoiska decyduje Organizator. Życzenia i sugestie Wystawcy dotyczące stoiska są uwzględniane w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych.

  11.2. Ze względów technicznych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości zamówionej powierzchni. Organizator drogą elektroniczną dostarczy Wystawcy plan Targów oraz lokalizację stoiska najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Targów.

  11.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska po tym terminie, jeśli zaistnieje taka konieczność, wynikająca z warunków techniczno-organizacyjnych. Wystawca zostanie niezwłocznie poinformowany o zmianie.
   
 12. WYPOSAŻENIE STOISKA I USŁUGI

  12.1. Wystawca może wynająć: -

  a) powierzchnię zabudowaną w systemie Octanorm – stoisko standardowe.
  W ramach opłaty za powierzchnię wystawienniczą w hali Organizator zapewnia:
  - zabudowę w systemie Octanorm (białe ściany ze stelażem o wysokości 2,4m, fryz z numerem stoiska i nazwą firmy),
  - stolik,4 krzesła, wieszak, kosz na śmieci, lada,
  - wykładzinę w szarym kolorze,
  - jedno podwójne gniazdko elektryczne,
   doprowadzenie prądu 230 V,
  - 1 punkt świetlny na każde pełne 3 m2
  - ogólne oświetlenie terenu Targów,
  - ogólną ochronę terenu Targów,
  - sprzątanie ciągów komunikacyjnych Targów,

  b) powierzchnię niezabudowaną na stoisko do zabudowy
  W ramach opłaty za powierzchnię wystawienniczą w hali Organizator zapewnia:
  - zabudowę w systemie Octanorm (białe ściany ze stelażem o wysokości 2,4m, fryz z numerem stoiska i nazwą firmy),
  - wykładzinę w szarym kolorze,
  - jedno podwójne gniazdko elektryczne,
  - doprowadzenie prądu 230 V,
  - ogólne oświetlenie terenu Targów,
  - ogólną ochronę terenu Targów,
  - sprzątanie ciągów komunikacyjnych Targów,

  c) powierzchnię niezabudowaną na ekspozycję maszyn oraz powierzchnię niezabudowaną pod zabudowę indywidualną.
  W ramach opłaty za powierzchnię wystawienniczą w hali Organizator zapewnia:
  - ogólne oświetlenie terenu Targów,
  - ogólną ochronę terenu Targów,
  - sprzątanie ciągów komunikacyjnych Targów,

  12.2. Ściany stoiska o wysokości powyżej 2,5 m zwrócone w stronę stoisk sąsiednich oraz widoczne tylne ściany stoisk należy wykończyć w kolorze białym.

  12.3. Wszystkie dodatkowe usługi związane z urządzeniem i wyposażeniem stoiska są odpłatne i będą świadczone na podstawie zamówienia na formularzu C – „Zamówienie na wyposażenie dodatkowe” przesłanego drogą elektroniczną do Organizatora.

  12.4 Formularz C – „Zamówienie na wyposażenie dodatkowe” należy przesłać niezwłocznie po zgłoszeniu uczestnictwa, najpóźniej do 30 października 2019.Opłatę za wyposażenie dodatkowe trzeba wnieść najpóźniej do dnia 10 listopada 2018.

  12.5 Wyposażenie dodatkowe zamawiane od 1 stycznia 2020 roku jest o 100% droższe od ceny standardowej.

  12.6 Wystawca wynajmujący powierzchnię niezabudowaną w hali i realizujący zabudowę stoiska poprzez wykonawcę niezależnego od Organizatora lub wykorzystujący własną zabudowę, zobowiązany jest do powiadomienia o tym Organizatora poprzez wysłanie formularza B – „Zgłoszenie zewnętrznego wykonawcy stoiska” w terminie do 30 października 2019 roku. W takiej sytuacji Wystawca zobowiązany jest do:
  - dostarczenia Organizatorowi projektu zabudowy stoiska do 30 października 2019 roku,
  - uzyskania akceptacji Organizatora (w przypadku gdy zabudowa przekracza 2,5 m wysokości),
  - uzyskania od Organizatora pisemnej zgody na realizację zabudowy,
  - estetycznego, neutralnego wykańczania tylnych ścian zabudowy stoiska tak, aby nie przeszkadzały sąsiadującym stoiskom,
  - dostarczenia dokumentów poświadczających zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów użytych do budowy i wyposażenia stoiska do 30 października 2019 roku.

  12.7. W przypadku braku w/w dokumentów służby przeciwpożarowe obiektu mają prawo zabezpieczyć elementy stoiska lub usunąć na koszt Wystawcy.

  12.8. Rezygnacja z wcześniej zamówionej zabudowy jest możliwa do 30 października 2019 roku włącznie. Dodatkowa opłata dla Wystawcy za demontaż wynosi 45,00 zł za m2.

  12.9 Wystawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania stoiska.
   
 13. ZASADY PREZENTACJI EKSPONATÓW l USŁUG

  13.1. Wystawca jest zobowiązany do prezentacji swojej oferty zgodnej z zakresem tematycznym Targów, określonym w punkcie 6 Regulaminu Targów. W przypadku, gdy firma chce zaprezentować ofertę niezgodną z tematyką Targów, Organizator może odmówić udziału w Targach.

  13.2. Wystawca zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o zamiarze eksponowania elementów, których waga przekracza 1500 kg na 1 m2.

  13.3. Organizator jest upoważniony do nakazania Wystawcy usunięcia ekspozycji niezgodnej z zakresem tematycznym Targów.

  13.4 Rozładunek, transport wewnętrzny oraz załadunek eksponatów na terenie Ptak Warsaw EXPO mogą prowadzić tylko firmy ze stosowną akredytacją według cennika ustalonego bezpośrednio z klientem. Transport wewnętrzny własnym sprzętem możliwy jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody Organizatora.
   
 14. REKLAMA

  14.1. Wystawca ma prawo do prowadzenia reklamy swojej firmy i jej produktów wyłącznie w obrębie własnego stoiska poprzez:
  - materiały promocyjne: ulotki, oferty, plakaty, foldery, mapy, zdjęcia, gadżety itp.
  - reklamę audiowizualną (przy użyciu komputerów, odtwarzaczy audio wideo, rzutników, monitorów – w sposób niewpływający na prezentacje na sąsiadujących stoiskach).

  14.2 Reklamę Wystawca przygotowuje na własny koszt i odpowiedzialność.

  14.3. Reklama na terenie Targów, poza stoiskiem, jest odpłatna i będzie wykonana na podstawie złożonego przez Wystawcę zamówienia. Wszelkie działania reklamowe poza stoiskiem Wystawcy wymagają pisemnej zgody Organizatora. Nieuzgodniona reklama skutkuje karą pieniężną w wysokości 200% opłaty reklamowej.

  14.4. Do montażu reklam w formie baneru lub konstrukcji podwieszonej do sufitu hali upoważnione są wyłącznie służby techniczne Ptak Warsaw EXPO, które decydują o możliwości takiej realizacji. Termin dostarczenia banerów do podwieszenia upływa 7 stycznia 2019 roku. Po tym terminie podwieszenie baneru będzie prowadzone w miarę możliwości technicznych. Wszystkie podwieszane elementy muszą być pozytywnie zaopiniowane przez służby techniczne Ptak Warsaw EXPO.

  14.5. Reklama nie może kolidować z ogólną koncepcją Targów, przepisami BHP i porządkowymi oraz być uciążliwa dla innych Wystawców i Zwiedzających.

  14.6. Organizator umieszcza listę wystawców na stronie internetowej www.tsw.com.pl wraz z wpisem do 500 znaków obejmującym dane adresowe Wystawcy oraz informacje dotyczące jego oferty. Wpis nie podlega autoryzacji ze strony Organizatora. Wpis należy przekazać Organizatorowi, pocztą elektroniczną nie później niż do 30 października 2019 roku.

  14.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści wpisów i reklam przygotowanych przez Wystawcę.
   
 15. PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE

  15.1. Wystawca ma obowiązek zgłosić się do Biura Targowego Organizatora bezpośrednio po przyjeździe na teren Targów w celu dokonania rejestracji. Wystawca otrzyma identyfikatory, po czym zostanie mu przekazane stoisko.

  15.2. Do przebywania na terenie Targów poza godzinami otwarcia Targów dla publiczności upoważnione są wyłącznie osoby posiadające imienne identyfikatory wydane przez Organizatora. Liczba identyfikatorów wydawanych przez Organizatora zależy od wielkości powierzchni wykupionej przez Wystawcę. Na powierzchnię do 12 m2 przysługują 3 identyfikatory. Na powierzchnie powyżej 12 m2 – 5 identyfikatorów. Wystawca może dokupić dodatkowe identyfikatory.

  15.3. Osoby zatrudnione przez Wystawcę do prac technicznych zobowiązane są do noszenia specjalnych, tymczasowych identyfikatorów wydawanych przez Organizatora. Identyfikatory te są ważne wyłącznie w okresie montażu i demontażu stoiska.

  15.4. Identyfikatory mogą być używane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.

  15.5. Poza godzinami otwarcia Targów dla publiczności Organizator ma prawo nie wpuścić lub usunąć z terenu Targów osoby, które nie posiadają identyfikatorów.

  15.6. Montaż eksponatów odbywa się w dniu 8 stycznia 2020 roku w godzinach od 14.00 do 22.00 (elementy wielkogabarytowe – tylko do godziny 18.00), zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Demontaż stoiska (eksponatów i wyposażenia) można rozpocząć dopiero po zakończeniu Targów 10 stycznia 2020 roku od godziny 16.00. Demontaż należy zakończyć do godziny 22.00 w dniu 10 stycznia 2020 roku.

  15.7. Wprowadzane na teren hali pojazdy spalinowe muszą być opróżnione z paliwa do poziomu tzw. rezerwy.

  15.8. Wystawca nie może samodzielnie podłączać lub odłączać odbiorników energii elektrycznej do sieci na terenie obiektu.

  15.9. Wystawca jest odpowiedzialny za likwidację i demontaż swojego stoiska oraz wywiezienie elementów wyposażenia i eksponatów. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje obciążenie Wystawcy kosztami usunięcia wymienionych wyżej elementów. Wydzierżawione od Organizatora wyposażenie należy pozostawić w nienaruszonym stanie.

  15.10. Wystawca jest zobowiązany po zakończeniu Targów do przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu. Wystawca ponosi odpowiedzialność finansową za spowodowanie szkód na stoisku (zniszczenie, ubytki, uszkodzenia).

  15.11. Na terenie Ptak Warsaw Expo usługi spedycyjne, załadunkowe i rozładunkowe za pomocą wózka podnośnikowego mogą wykonywać wyłącznie firmy posiadające licencję na działanie na terenie obiektu Ptak Warsaw Expo, według cennika dostępnego w biurze Organizatora.

  15.12. Wystawca jest zobowiązany do utrzymania czystości na swoim stoisku na własny koszt.

  15.13. Wystawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania przydzielonej/wykupionej powierzchni.
   
 16. KORZYSTANIE Z PARKINGU

  16.1. Parking dla wystawców jest bezpłatny w godzinach trwania Targów, w tym również w dniu montażu i demontażu.

  16.2 . Pojazdy Wystawców mogą pozostać na parkingu nocą. Koszt parkingu według stawek parkingowych Ptak Warsaw Expo.

  16.3 Na parkingach przy halach wystawienniczych zabronione jest parkowanie samochodów ciężarowych (powyżej 3,5 t) oraz samochodów osobowych zajmujących więcej niż jedno miejsce parkingowe. Samochody pozostawione w miejscach niedozwolonych będą usuwane na koszt Wystawcy.
   
 17. PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE

  17.1. Na terenie Targów, poza miejscami wyznaczonymi, obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania ognia oraz wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie.

  17.2. Stoiska i eksponaty powinny być zamontowane w sposób niestwarzający zagrożenia dla innych Wystawców i Zwiedzających.

  17.3. Zastawianie lub zasłanianie urządzeń p/poż (gaśnice, przyciski sygnalizacyjne, czujki, hydranty) oraz rozdzielni, telefonów ogólnych i drzwi ewakuacyjnych oraz dróg pożarowych jest zabronione.

  17.4. Zabrania się parkowania pojazdów oraz składowania towarów na wyznaczonych drogach komunikacyjnych i ewakuacyjnych. Pojazdy i towary pozostawione na tych drogach zostaną usunięte odpłatnie.

  17.5. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia należy:
  - niezwłocznie powiadomić osoby znajdujące się w pobliżu miejsca zagrożenia, Państwową Straż Pożarną (tel. 998, 112 lub wykorzystując przycisk alarmowy), służby ppoż. dyżurujące na terenie obiektu i Organizatora,
  - zachować spokój i nie dopuścić do paniki,
  - podporządkować się kierującemu akcją ratowniczą.
   
 18. PRZEPISY BHP

  18.1. Wystawcy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników wykonujących prace na terenie Targów podczas montażu i demontażu oraz trwania Targów.

  18.2. Maszyny, silniki i urządzenia mogą być uruchomione pod warunkiem wyposażenia ich we wszelkie przepisowe elementy ochronne i osłony zapobiegające dostępowi osób nieuprawnionych, po uprzednim uzyskaniu zgody od osoby pełniącej dyżur przeciwpożarowy. Osoby obsługujące taki sprzęt muszą posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia.

  18.3. W zakresie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy nieobjętych niniejszymi przepisami mają zastosowanie przepisy ogólne BHP obowiązujące w Polsce.
   
 19. UBEZPIECZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  19.1. Ochrona i bezpieczeństwo eksponatów w czasie montażu i demontażu stoiska oraz w czasie godzin otwarcia Targów jest obowiązkiem Wystawcy.

  19.2. Przebywanie na terenie Targów poza godzinami ich otwarcia dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Organizatora i przedstawiciela agencji ochrony odpowiedzialnego w tym czasie za bezpieczeństwo terenu.

  19.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie eksponatów i rzeczy ruchomych pozostawionych na stoisku oraz wypadki na stoiskach Wystawców podczas trwania Targów, a także w okresie montażu i demontażu.

  19.4. Organizator nie odpowiada za szkody i straty poniesione przez Wystawcę w wyniku: kradzieży, pożaru, powodzi, wichury, eksplozji, przerwy w dostawie prądu, a także działania siły wyższej. Wystawca ma obowiązek ubezpieczyć eksponaty na własny koszt.

  19.5. Pozostawienie na terenie Targów cennych eksponatów Wystawca zgłasza Organizatorowi w formie pisemnej. Poza godzinami otwarcia Organizator zapewnia ochronę terenu Targów. Wystawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej Organizatora o zaistniałej szkodzie.
   
 20. REKLAMACJE

  20.1. Wystawca ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji w razie zastrzeżeń wobec usług wystawienniczych realizowanych przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia zakończenia Targów.

  20.2. Reklamacje należy przesłać do Biura Targowego Organizatora na adres:
  Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa

  20.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do biura Organizatora. Wystawca otrzyma pisemną odpowiedź dotyczącą zgłoszonych zastrzeżeń.

  20.4. Reklamacje składane po terminie nie będą rozpatrywane.
   
 21. OCHRONA DANYCH

  21.1. Wystawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu wykonania niniejszej umowy oraz organizacji kolejnych edycji Targów.

  21.2. Organizator ma prawo do rejestracji przebiegu Targów i wydarzeń im towarzyszących przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz jego emisji w celach reklamowopromocyjnych. Organizator ma prawo do korzystania z takiego nagrania lub jego fragmentu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku Wystawcy lub innej osoby przebywającej na terenie Targów.
   
 22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  22.1. Wszelkie dodatkowe zalecenia niezawarte w niniejszym Regulaminie, a przedstawione przez Organizatora Wystawcy w formie pisemnej, są obowiązujące.

  22.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny oraz jakość prezentowanych eksponatów i rozdawanych materiałów promocyjnych (w tym poligraficznych) przez Wystawców.

  22.3. W stosunkach prawnych pomiędzy Wystawcą a Organizatorem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś ewentualne spory rozpatrywane będą przez właściwy Sąd.

  22.4. Organizator ma prawo do usunięcia nielegalnych ekspozycji osób, które nie przestrzegają Regulaminu Targów i nie reagują na upomnienia służb Organizatora.

Organizator